Belastingen

Afvalstoffenverordening of Omgevingsplan

Actualiteit31 oktober 2023Wetswijziging. De Afvalstoffenverordening is de beheersverordening voor de afvalstoffenheffing. Dit betekent dat de Afvalstoffenverordening een belangrijk instrument is waarmee gemeenten de regels en voorschriften met betrekking tot de heffing van afvalstoffenbelasting vaststellen en beheren

Met de invoering van de Omgevingswet in Nederland ondergaat de regelgeving op het gebied van ruimtelijke ordening, milieu en leefomgeving ingrijpende veranderingen. Een cruciaal onderdeel van deze hervorming is de impact op de Wet Milieubeheer en de veranderingen met betrekking tot de Afvalstoffenverordening. Dit artikel werpt licht op de aanpassingen in de Wet Milieubeheer na de introductie van de Omgevingswet en kijkt naar de keuze tussen de Afvalstoffenverordening en het Omgevingsplan.

De Afvalstoffenverordening in een nieuw kader
Voor de afval- en reinigingsbranche is de Afvalstoffenverordening, die elke gemeenteraad op grond van de Wet Milieubeheer vaststelt, van grote betekenis. Deze verordening bevat regels met betrekking tot de inzameling en verwerking van afvalstoffen, en de introductie van de Omgevingswet heeft gevolgen voor de rol van de Afvalstoffenverordening binnen dit kader.

Uit de parlementaire geschiedenis van de Omgevingswet wordt duidelijk dat hoofdstuk 10 van de Wet Milieubeheer aanzienlijke wijzigingen ondergaat. Gemeenten krijgen de keuzevrijheid om de regels met betrekking tot afvalstoffen in een Afvalstoffenverordening te handhaven of in te voegen in het nieuwe Omgevingsplan .

De betreffende artikelen (10.23 en verder) van de Wet Milieubeheer, die de inhoud van de Afvalstoffenverordening regelen, worden gewijzigd. 'Of bij omgevingsplan' wordt toegevoegd achter 'afvalstoffenverordening,' waardoor duidelijk wordt dat deze regels zowel in de Afvalstoffenverordening kunnen blijven bestaan als overgeheveld kunnen worden naar het Omgevingsplan.

Keuzevrijheid voor Gemeenten
Opvallend is de keuzevrijheid die aan gemeenten wordt geboden met betrekking tot de regels in de Afvalstoffenverordening.

Gemeenten hebben de bevoegdheid om te beslissen of zij deze regels handhaven in de Afvalstoffenverordening of overhevelen naar het Omgevingsplan. Deze keuzevrijheid geeft gemeenten de flexibiliteit om hun afvalbeleid aan te passen aan lokale behoeften en omstandigheden en maatwerk te leveren. Ze kunnen regels ontwikkelen die aansluiten bij de behoeften van hun inwoners, bedrijven en de lokale omgeving.
Het is echter belangrijk op te merken dat regels die worden opgenomen in het Omgevingsplan, betrekking moeten hebben op de fysieke leefomgeving of activiteiten die gevolgen kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving, zoals vastgesteld in artikel 1.2 van de Omgevingswet. Dit roept de vraag op of sommige regels die momenteel in de Afvalstoffenverordening staan wel thuishoren in een Omgevingsplan. Hoe beïnvloed de aanwijzing van de inzameldienst de fysieke leefomgeving? Aan de andere kant kunnen de afvalinzameling, inzamelfrequentie en locatie van afvalcontainers wel weer worden gezien als regels die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving.
Het is van belang dat gemeenten zorgvuldig overwegen welke regels in aanmerking komen voor overdracht naar het Omgevingsplan en welke beter in de Afvalstoffenverordening kunnen blijven staan.

Conclusie 
Met de invoering van de Omgevingswet worden er aanzienlijke wijzigingen aangebracht in de Wet Milieubeheer en de regelgeving omtrent afvalbeheer. Gemeenten krijgen de keuzevrijheid om regels over de afvalstoffen in de Afvalstoffenverordening te handhaven of over te hevelen naar het nieuwe Omgevingsplan.
Dit biedt gemeenten de flexibiliteit om hun afvalbeleid af te stemmen op lokale behoeften en omstandigheden. Het is van belang dat de regels die worden opgenomen in het Omgevingsplan voldoen aan de vereiste criteria en daadwerkelijk betrekking hebben op de fysieke leefomgeving.
Deze ontwikkelingen markeren een nieuwe fase in de regulering van afvalstoffenbeheer, met de potentie om de leefomgeving in Nederland duurzamer en efficiënter te maken.
 

 

 

Jur van der Tuuk

Jur is adviseur en docent bij Involon. Hij heeft zich gespecialiseerd in de gemeentelijke en - waterschapsbelastingen en de belastingverordening. Verder ligt zijn expertise op het gebied van de afhandeling van heffingsbezwaren en vertegenwoordigt hij gemeenten in rechte in beroep, hoger beroep en cassatie. Afgelopen jaren heeft hij ervaring opgedaan als coördinator belastingen bij diverse gemeenten en het controleren van de processen op de afdeling belastingen.

024 64 85 900024 64 85 900

Heeft dit artikel uw interesse gewekt en wilt u meer informatie of advies van een van onze medewerkers?

Neem direct contact op

Deze website maakt gebruik van cookies

De noodzakelijke cookies zijn nodig voor het functioneren van de website. De statistiek-cookies verzamelen geen persoonsgegevens en helpen ons de site te verbeteren. Overige cookies zorgen voor een optimaal werkende website inclusief embedded content. Bekijk het cookiebeleid.