BelastingenAdviserenOpleiden

Differentiatie OZB is beperkt door de wet

Jurisprudentie16 december 2020Aan X bv wordt een OZB-aanslag voor niet-woningen opgelegd. Bij het vaststellen van het OZB-tarief voor niet-woningen heeft de gemeente rekening gehouden met het verlenen van een financiële bijdrage in de vorm van een subsidie aan het ondernemersfonds.

In dit geval heeft de gemeente een aantal categorieën niet-woningen uitgezonderd die een beroep kunnen doen op het ondernemersfonds. In beginsel wordt de OZB geheven, maar vervolgens hebben agrarische ondernemingen, niet agrarische ondernemingen in het buitengebied en maatschappelijk vastgoed recht op restitutie van het deel van het aanslagbedrag dat het gevolg is van de verhoging van de tarieven ten behoeve van het ondernemersfonds. Dit bedraagt een percentage van 15%. Het hof concludeert dat deze mogelijkheid van gedeeltelijke restitutie van voldane OZB voor bepaalde categorieën belastingplichtigen erop neerkomt dat de door de wetgever gegeven beperkte vrijheid differentiatiemogelijkheden bij de heffing van OZB wordt overschreden. Wettelijk is immers slechts differentiatie mogelijk tussen de categorieën eigenaren en gebruikers van niet-woningen.

Hof Den Haag oordeelt dat de gemeenteraad niet de bevoegdheid heeft om de OZB-tarieven verder te differentiëren dan in de Gemeentewet is voorzien. Het is niet toegestaan om met een omweg algemeen verbindende voorschriften vast te stellen of andere besluiten te nemen die er (mede) op zijn gericht voorbij te gaan aan de wettelijke beperking van de bevoegdheid tot verdergaande differentiatie van de OZB-tarieven. Doel en strekking van de Gemeentewet zouden dan worden miskend als de gevolgen van het met een omweg voorbijgaan aan de beperking van de bevoegdheid tot verdergaande differentiatie van de OZB-tarieven in stand zouden worden gelaten.

De in de wet in formele zin neergelegde beperkingen van de bevoegdheid tot verdergaande differentiatie van de OZB-tarieven wordt niet alleen geschonden als de wetgever in materiële zin (de gemeenteraad) een verdergaande differentiatie van de OZB-tarieven dan wettelijk is toegestaan in een belastingverordening regelt, maar ook als met een omweg, buiten de verordening om, algemeen verbindende voorschriften worden vaststelt of andere besluiten neemt die er bedoeld of onbedoeld op gericht zijn voorbij te gaan aan de wettelijke beperking van de bevoegdheid tot verdergaande differentiatie van de OZB-tarieven. Het hof vermindert de aanslagen met 15%.

Nico Nijveld

Nico is verantwoordelijk voor Advies en het Kenniscentrum. Zijn kennis en ervaring heeft hij opgedaan door advies en interim opdrachten bij lokale overheden op het gebied van heffing en invordering van lokale belastingen. Opdrachten zoals het leidinggeven aan professionals, procesanalyses, organisatieadviezen en het implementeren van verbeteringen.

06 29 60 59 0806 29 60 59 08

Heeft dit artikel uw interesse gewekt en wilt u meer informatie of advies van een van onze medewerkers?

Neem direct contact op

Deze website maakt gebruik van cookies

De noodzakelijke cookies zijn nodig voor het functioneren van de website. De statistiek-cookies verzamelen geen persoonsgegevens en helpen ons de site te verbeteren. Overige cookies zorgen voor een optimaal werkende website inclusief embedded content. Bekijk het cookiebeleid.