Belastingen

Wijzigingen (dwang)invordering 1 juli 2022

Actualiteit08 juli 2022Nieuwe bedragen maximale beslagvrije voet, verhoging percentage te vorderen invorderingsrente en wijzigingen in de uitvoerings- en beleidsregels.

Bedragen maximale beslagvrije voet per 1-7-2022

Per 1 juli 2022 zijn de normbedragen uit de Participatiewet herzien. Zoals is opgenomen in artikel 475da van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering worden de bedragen voor de beslagvrije voet berekend aan de hand van onder andere de verschillende normwaarden uit de Participatiewet, de Wet op de zorgtoeslag, de Wet op de huurtoeslag en de Wet op het kindgebonden budget. Hieronder plaatsen wij de nieuwe maximumbedragen voor de beslagvrije voet.
Artikel 475da, eerste lid, Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering:

De beslagvrije voet bedraagt ten hoogste:
a. voor een alleenstaande: € 1.701,27 (01-01-2022 € 1.691,66);
b. voor een alleenstaande ouder: € 1.822,06 (01-01-2022 € 1.814,73);
c. voor gehuwden zonder kinderen: € 2.250,62 (01-01-2022 € 2.236,89);
d. voor gehuwden met een of meer kinderen: € 2.274,43 (01-01-2022 € 2.262,98).

Te vorderen invorderingsrente verhoogd naar 1%

Het percentage van de invorderingsrente die de Belastingdienst in rekening brengt is per 1 juli 2022 verhoogd van 0,01% naar 1%. Het percentage van de te vergoeden invorderingsrente blijft 4%.
Lokale overheden die de rentepercentages van het rijk van overeenkomstige toepassing hebben verklaard, hoeven geen apart besluit meer te nemen. Volgt de gemeente of het waterschap niet automatisch de percentages van het rijk dan moet het college c.q. dagelijks bestuur een besluit nemen over de te hanteren rentepercentages. Die percentages mogen afwijken van de percentage van het rijk. Vanwege de eenheid van beleid adviseert de VNG en Unie van Waterschappen om de percentages invorderingsrente van het rijk te volgen.

Percentage te vorderen invorderingsrente:
1 april 2014 tot 23 maart 2020 4,00%
23 maart 2020 tot 1 juli 2022 0,01%
1 juli 2022 tot 1 januari 2023 1,00%
1 januari 2023 tot 1 juli 2023 2,00%
1 juli 2023 tot 1 januari 2024 3,00%
vanaf 1 januari 2024 4,00%

Uitvoeringsregels en beleidsregels.
Met betrekking tot de invordering en kwijtschelding zijn in de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 geen wijzingen aangebracht. In de Leidraad Invordering 2008 (rijsleidraad) zijn per 1 juli 2022 enkele technische en redactionele wijzigingen doorgevoerd. In de vertaling naar een leidraad-op-maat voor een gemeente of waterschap zijn er per 1 juli 2022 geen beleidswijzigingen. Voor het wijzigingsbesluit van 23 juni 2022, nr. 2022 – 167170 <klik hier>

Kwijtscheldingsnormen

De gewijzigde uitkeringsbedragen in de Participatiewet heeft invloed op de normbedragen die worden gehanteerd bij de berekening van de betalingscapaciteit bij een verzoek om kwijtschelding. Voor meer informatie <klik hier>.

Geert-Jan Dümmer

Geert-Jan is sinds de oprichting van Involon één van de pijlers van ons Kennis- en Opleidingscentrum. Als docent van vele opleidingen draagt hij zijn uitgebreide kennis en ervaring van kwijtschelding en invordering over. Daarnaast geeft hij adviezen op het gebied van het invorderings- en kwijtscheldingsbeleid, waaronder de Leidraad invordering en het Incassoreglement.

06 55 14 69 1306 55 14 69 13

Heeft dit artikel uw interesse gewekt en wilt u meer informatie of advies van een van onze medewerkers?

Neem direct contact op

Deze website maakt gebruik van cookies

De noodzakelijke cookies zijn nodig voor het functioneren van de website. De statistiek-cookies verzamelen geen persoonsgegevens en helpen ons de site te verbeteren. Overige cookies zorgen voor een optimaal werkende website inclusief embedded content. Bekijk het cookiebeleid.