BelastingenAdviserenOpleiden

De Wet elektronische publicaties is ingegaan

Actualiteit03 september 2021Sinds 1 juli 2021 is de Wet elektronische publicaties (Wep) van kracht. Deze wet verplicht overheidsorganen zoals provincies, gemeenten en waterschappen om alle officiële publicaties online te zetten. De Wep staat overheidsinstanties niet meer toe om uitsluitend zelf een elektronisch publicatieblad vorm te geven en via de eigen website te publiceren.

Belastingverordeningen moeten al elektronisch bekendgemaakt en gepubliceerd worden. Voor beleidsregels en dergelijke kon volstaan worden met bekendmaking en publicatie in een huis- aan huisblad. Dit laatste is gewijzigd met het  van kracht worden van de Wet elektronische publicaties (Wep) op 1 juli 2021. Daarmee wordt een groot aantal wetten gewijzigd waaronder de Bekendmakingswet, Provinciewet, Waterschapswet en de Gemeentewet. De Wep verplicht overheidsorganen als provincies, gemeenten en waterschappen om alle officiële publicaties online te zetten via de website officielebekendmakingen.nl. Op officielebekendmakingen.nl staan de officiële publicaties van het Staatsblad, de Staatscourant, de Gemeentebladen, Provinciale bladen, Waterschapsbladen en Bladen gemeenschappelijke regeling.

Nieuw is de verplichting om mededelingen en kennisgevingen van (voorgenomen) beschikkingen in een officieel elektronisch publicatieblad op te nemen. In de oude situatie was bijvoorbeeld op grond van artikel 3:12 van de Awb of een bijzondere wet verplicht om de mededelingen en kennisgevingen te publiceren in een dag-, nieuws- of huis-aan-huisblad. Deze verplichting vervalt nu, maar publicatie ter kennisgeving mag nog steeds ter aanvulling worden gedaan.

Dit betekent dat vanaf nu alle algemeen verbindende voorschriften, beleidsregels en andere besluiten die niet tot een of meer belanghebbenden zijn gericht bekendgemaakt moeten worden door plaatsing in het elektronisch publicatieblad. Hierbij kan gedacht worden aan beleidsregels vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders, het dagelijks bestuur en het college van gedeputeerde staten, zoals de Leidraad Invordering, de uitvoeringsregeling gemeentelijke- of waterschapsbelastingen, aanwijzingsbesluiten, de mandaatregeling en de beleidsregel proceskosten. Ook de beleidsregel aanwijzen belastingplichtigen zoals vastgesteld door de heffingsambtenaar, moet hierdoor bekendgemaakt worden op officielebekendmakingen.nl. Daarmee zorgt de wet voor een uniforme werkwijze en schept zij op enkele onderdelen een nieuwe verplichting om te publiceren.

Digitaal ter inzage leggen

De terinzagelegging waarop een mededeling in het publicatieblad betrekking heeft, is op grond van de Bekendmakingswet zowel op elektronische wijze mogelijk als op een door het bestuursorgaan aan te wijze fysieke locatie.
De bijlagen kunnen op de eigen website of via de zogeheten Decentrale Regelgeving en Officiële Publicaties (DROP) applicatie worden gepubliceerd. Ook is het verplicht om een fysieke balie aan te wijzen waar publicaties verkrijgbaar zijn en waar stukken ter inzage liggen.

Soms wordt in algemeen verbindende voorschriften verwezen naar normen van niet publiekrechtelijke aard, waarop auteursrechten rusten zoals NEN-, EN- en ISO-normen. Het is mogelijk van elektronische publicatie af te zien als op dergelijke normen auteursrecht is gevestigd. Als kosteloze beschikbaarheid van een dergelijke norm voor alle betrokkenen voldoende verzekerd is, kan worden volstaan met mededeling van de vindplaats van de normen in het publicatieblad.

Stapsgewijs

De verplichting voor volledige beschikbaarstelling van de verordeningen wordt aangevuld met dezelfde verplichting voor alle nieuwe en nog geldende beleidsregels. Dit wordt stapsgewijs ingevoerd: vanaf 1 juli 2021 geldt dit voor de nieuwe beleidsregels en naar verwachting vanaf 1 juli 2022 moeten de geldende beleidsregels compleet worden gemaakt. Met andere woorden de beleidsregels die op dat moment actueel zijn, moeten zijn gepubliceerd.

Enkele onderdelen nog niet in werking getreden

In eerste instantie zou de Wep gelijktijdig inwerkingtreden met de nieuwe Omgevingswet. Nu deze is uitgesteld tot een later tijdstip treden de onderdelen van de Wep die betrekking hebben op de Invoeringswet Omgevingswet, de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, pas later in werking.

Digitaal geattendeerd

Een belangrijk onderdeel van de Wet elektronische publicaties is de introductie van de bevoegdheid om personen elektronisch te attenderen op publicaties die betrekking hebben op hun woonomgeving. Personen die een geactiveerd account hebben bij MijnOverheid.nl, worden automatisch per e-mail geattendeerd op nieuwe publicaties over mededelingen en kennisgevingen die betrekking hebben op hun directe woonomgeving.

Conclusie

De Wep brengt dus veel veranderingen met zich mee. Vanaf 1 juli 2021 moeten decentrale overheden al hun wettelijk voorgeschreven bekendmakingen in de officiële elektronische publicatiebladen op www.officielebekendmakingen.nl publiceren. Draag er zorg voor dat alle beleidsregels, aanwijzingsbesluiten en mandaatregelingen vervolgens, in overeenstemming met de Wep, bekendgemaakt en gepubliceerd worden, zodat u in procedures niet op vormfouten betrapt wordt met eventueel verstrekkende gevolgen.
 

Jur van der Tuuk

Jur is adviseur bij Involon. Hij heeft zich gespecialiseerd in de gemeentelijke heffingen, waaronder de BIZ, de reclamebelasting en de precariobelasting. Verder ligt zijn expertise op het gebied van de afhandeling van heffingsbezwaren en vertegenwoordigt hij gemeenten in rechte. Ook behandelt hij verzoeken voor kwijtschelding afkomstig van ondernemers. Jur is docent op het onderdeel rechtsbescherming.

024 64 85 900024 64 85 900

Heeft dit artikel uw interesse gewekt en wilt u meer informatie of advies van een van onze medewerkers?

Neem direct contact op

Deze website maakt gebruik van cookies

De noodzakelijke cookies zijn nodig voor het functioneren van de website. De statistiek-cookies verzamelen geen persoonsgegevens en helpen ons de site te verbeteren. Overige cookies zorgen voor een optimaal werkende website inclusief embedded content. Bekijk het cookiebeleid.