BelastingenAdviserenDetacherenOpleiden

Beschikbaar blijven van Elektronische bekendmaking is vereiste

Jurisprudentie25 juni 2021Op 4 juni 2021 heeft de Hoge Raad in haar arrest besloten dat het beschikbaar blijven van een elektronische publicatie van het gemeenteblad een vereiste is. Deze vereiste is in de wet vastgelegd. De opvatting van de heffingsambtenaar dat met het ter inzage leggen van een afschrift en de publicatie online voldaan wordt aan de wettelijke voorschriften is onjuist.

Belanghebbende stelt dat de publicatie niet langer bekendgemaakt is
Voordat cassatie werd ingesteld bij de Hoge Raad speelde hoger beroep bij het Hof tegen aanslagen rioolheffing voor 2014. Bij het Hof was onder meer in geschil of:

I. De verordening rioolheffing 2013, hierna de verordening, op de juiste wijze bekend is gemaakt;
II. Nu de bedoelde publicatie niet langer online te raadplegen is, dit betekent dat de verordening niet langer op juiste wijze bekend is gemaakt.

De gemeenteraad heeft de verordening vastgesteld en heeft dit in het Elektronische gemeenteblad van 27 december 2012 bekendgemaakt. Voor het jaar 2014 heeft de gemeenteraad bepaald dat de verordening en het tarief uit 2013 in stand kan blijven. De verordening is opgenomen in het publicatieregister dat gratis ter inzage ligt bij de gemeente en is online te vinden.

Uitspraak Gerechtshof
Het Hof besluit dat is voldaan aan de eisen zoals die gesteld zijn in artikel 139 lid 2 van de Gemeentewet. Belangrijk in zijn overwegingen is dat de wetgever geen techniekafhankelijke voorschriften heeft opgenomen in het wetsvoorstel. En dat de wetgever op deze wijze rekening houdt met de mogelijkheid dat internet in de toekomst mogelijk niet meer het meest actuele medium is. Het Hof leidt hieruit af dat het voor iedere burger op elk moment duidelijk moet zijn welke publicatie rechtsgeldig is en dat dit niet via internet hoeft te gebeuren. Het Hof besluit dat de omstandigheid dat het Elektronisch gemeenteblad niet meer online is te raadplegen geen strijd oplevert met artikel 139, lid 2.

Niet in plaats van elektronische beschikbaarheid
De Hoge Raad stelt dat de Gemeentewet voorschrijft dat het gemeenteblad elektronisch op een algemeen toegankelijke wijze beschikbaar blijft. Zo blijkt ook uit de kamerstuk bij deze wet. Hierin wordt namelijk voorgesteld dat de elektronische uitgaven elektronisch beschikbaar blijven, zoals Staatsblad en Staatscourant. Dit met als doel dat de teksten ook later nog kunnen worden geraadpleegd. De Hoge Raad besluit verder dat het door de wetgever niet willen uitsluiten dat in de toekomst ook via andere media bekendheid wordt gegeven niet in de plaats van de officiële publicatie.

Daarmee oordeelt de Hoge Raad dat het Hof “blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting”. Aan de wettelijk eis dat het Elektronisch gemeenteblad op algemeen toegankelijke wijze beschikbaar moet zijn is niet voldaan. De Hoge Raad vernietigt de uitspraak van het Hof, de Rechtbank, de uitspraak van de heffingsambtenaar en de aanslagen Rioolbelasting 2014. Voor de gehele uitspraak zie: ECLI:NL:HR:2021:823

Besluit bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden
Afsluitend willen wij er op wijzen dat uit de Gemeentewet blijkt dat er via een algemene maatregel van bestuur, het Besluit bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden, het te gebruiken medium wordt aangewezen. Om hiermee uniformiteit te bereiken binnen de verschillende takken van de overheid. Het zou onwenselijk zijn als verschillende overheden verschillende elektronische media zouden gebruiken. Deze AMvB wijst het medium aan met de volgende tekst: “Het gemeenteblad wordt uitgegeven op een door het college van burgemeester en wethouders te bepalen internetadres”. Op het moment van publiceren was en is nog steeds, internet aangewezen als het medium van elektronische publicatie.

Jur van der Tuuk

Jur is adviseur en docent bij Involon. Hij heeft zich gespecialiseerd in de gemeentelijke en - waterschapsbelastingen en de belastingverordening. Verder ligt zijn expertise op het gebied van de afhandeling van heffingsbezwaren en vertegenwoordigt hij gemeenten in rechte in beroep, hoger beroep en cassatie. Afgelopen jaren heeft hij ervaring opgedaan als coördinator belastingen bij diverse gemeenten en het controleren van de processen op de afdeling belastingen.

024 64 85 900024 64 85 900

Heeft dit artikel uw interesse gewekt en wilt u meer informatie of advies van een van onze medewerkers?

Neem direct contact op

Deze website maakt gebruik van cookies

De noodzakelijke cookies zijn nodig voor het functioneren van de website. De statistiek-cookies verzamelen geen persoonsgegevens en helpen ons de site te verbeteren. Overige cookies zorgen voor een optimaal werkende website inclusief embedded content. Bekijk het cookiebeleid.