BelastingenAdviseren

Kindertoeslagaffaire en het wegstrepen van lokale belastingschulden

Actualiteit10 februari 2021Duizenden ouders zijn getroffen door de problemen met kinderopvangtoeslag. De Belastingdienst/Toeslagen compenseert hen daar financieel voor. Maar voor wie in de problemen is geraakt, is financiële compensatie niet altijd voldoende. Er kunnen bijvoorbeeld problemen zijn ontstaan rondom huisvesting, schulden, inkomen, zorg en de opvoeding van kinderen.

Het aantal aangemelde ouders voor de compensatieregeling toeslagen bedroeg op 28 januari 2021 bijna 18.000. Ten opzichte van de vorige voortgangsrapportage is dat een stijging van ruim 8600, ofwel 93%.

Het kabinet heeft een aantal maatregelen genomen die eraan moeten bijdragen dat mensen sneller recht wordt gedaan. Deze maatregelen bestaan uit het opschalen van de hersteloperatie, het snel contact leggen met gedupeerden, het kwijtschelden van publieke schulden, het uitbetalen van een vergoeding van € 30.000, het verruimen van de compensatieregeling en het aankondigen van een kindregeling.

Vanaf januari 2021 vindt de uitbetaling plaats van de vergoeding van € 30.000. Alle gedupeerden die zich voor 15 februari 2021 hebben gemeld, ontvangen dit bedrag voor 1 mei 2021. Ook ouders die zich na 15 februari 2021 aanmelden worden zo snel mogelijk uitbetaald. Deze mogelijkheid blijft bestaan tot eind 2023.

De Ministeries van Financiën, BZK, SZW en VWS zijn bezig met het uitwerken van wet- en regelgeving om de compensatieregeling en de O/GS-tegemoetkoming (opzet/grove schuld) mogelijk te maken voor gedupeerden van andere toeslagen.

Staatssecretaris Van Huffelen, verantwoordelijk voor Toeslagen, heeft de gemeenten gevraagd om de gedupeerde ouders over de volle breedte hulp te bieden. Ook de VNG adviseert in haar ledenbrief van 22 januari 2021 álle (semi-) overheidsvorderingen op gedupeerde ouders weg te strepen, zodat het voor de ouders veel simpeler wordt om hun schulden te regelen. Het past wat de VNG betreft ook bij wat de gedupeerde ouders, door de overheid, is aangedaan. De VNG roept gemeenten met klem op de gemeentelijke vorderingen op gedupeerde ouders te laten vallen en zullen een voorstel van die strekking voorleggen aan de leden op Algemene Ledenvergadering van 12 februari 2021.

Gemeenten en waterschappen zullen een standpunt moeten innemen over bovenstaande verzoek en hiervoor beleid moeten formuleren. Als aan het verzoek gehoor wordt gegeven, wat wel mag worden verwacht, zal dit doorwerken in de uitvoeringsprocessen van de invordering en de kwijtschelding. Iedereen die werkzaam is in deze processen zal zich ervan bewust moeten zijn dat deze groep belastingschuldigen speciale aandacht verdient, waarbij de redelijkheid uitgaat boven de strikte toepassing van de normale invorderings- en kwijtscheldingsregels.

Geert-Jan Dümmer

Geert-Jan is sinds de oprichting van Involon één van de pijlers van ons Kennis- en Opleidingscentrum. Als docent van vele opleidingen draagt hij zijn uitgebreide kennis en ervaring van kwijtschelding en invordering over. Daarnaast geeft hij adviezen op het gebied van het invorderings- en kwijtscheldingsbeleid, waaronder de Leidraad invordering en het Incassoreglement.

06 55 14 69 1306 55 14 69 13

Heeft dit artikel uw interesse gewekt en wilt u meer informatie of advies van een van onze medewerkers?

Neem direct contact op

Deze website maakt gebruik van cookies

De noodzakelijke cookies zijn nodig voor het functioneren van de website. De statistiek-cookies verzamelen geen persoonsgegevens en helpen ons de site te verbeteren. Overige cookies zorgen voor een optimaal werkende website inclusief embedded content. Bekijk het cookiebeleid.