BelastingenAdviserenOpleiden

Ontwikkelingen invorderingsrente

Actualiteit10 augustus 2020Door de coronamaatregelen gelden dit jaar gewijzigde rentepercentages voor het in rekening brengen van invorderingsrente. In dit artikel vind je een helder overzicht.

Welk percentage wordt gehanteerd bij het in rekening brengen van invorderingsrente.

Tot 23 maart 2020.

Als een belastingaanslag niet op tijd wordt betaald, kan invorderingsrente in rekening worden gebracht vanaf het moment dat de betaaltermijn is verstreken. Het percentage van de invorderingsrente is geregeld in artikel 29 Invorderingswet 1990. De laatste wijziging van het renpercentage is van 1 april 2014: 4%.

Het percentage van de invorderingsrente is gelijk aan dat van de ingevolge artikel 120, eerste lid, van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek bij algemene maatregel van bestuur vastgestelde wettelijke rente, bedoeld in artikel 119 van Boek 6 van dat wetboek, met dien verstande dat het eerstgenoemde percentage ten minste 4 bedraagt


Vanaf 23 maart 2020.

De uitbraak van het coronavirus heeft ingrijpende gevolgen voor de hele Nederlandse samenleving. Het kabinet doet er alles aan om bedrijven en burgers in deze tijden zo goed mogelijk te helpen. Om te faciliteren dat belastingschuldigen, met name ondernemers, gemakkelijk uitstel van betaling aanvragen heeft het kabinet het percentage van de te vorderen invorderingsrente per 23 maart 2020 tijdelijk verlaagd van 4% naar 0,01%. Ook gemeenten en waterschappen kunnen deze keuze maken. De tariefsverlaging geldt voor alle belastingschulden. Voor het vergoeden van invorderingsrente blijft het wettelijke percentage van 4% van toepassing.

Op het gebied van de invordering en kwijtschelding van belastingen geldt als uitgangspunt dat gemeenten en waterschappen het Rijksbeleid volgen, tenzij de (lokale) omstandigheden een ander beleid rechtvaardigen of noodzakelijk maken. Zo is ook Rijksbeleid dat iedere belastingschuldige die door de coronacrisis in financiële problemen is gekomen, van de Belastingdienst bijzonder uitstel van betaling van zijn belastingschuld krijgt.

Voor de tijdelijke verlaging van het percentage van de invorderingsrente is de wet is niet gewijzigd. Om die reden geldt het percentage van 0,01% niet automatisch ook voor gemeenten en waterschappen. Als gemeenten en waterschappen het rijksbeleid wil overnemen, dan moet de gemeente (college van B&W) c.q. het waterschap (Dagelijks Bestuur) een ‘eigen’ beleidsbesluit nemen. In de besluitvorming kan het tijdelijk (vanaf 23 maart 2020) verlagen van het percentage naar 0,01% kan met terugwerkende kracht worden vastgesteld.


Tot 1 oktober 2020.

Het kabinet heeft aangekondigd dat de verlaging van invorderingsrente wordt verlengd tot 1 oktober 2020.

In de Verzamelspoedwet COVID-19 is geregeld dat het percentage van de invorderingsrente voortaan bij algemene maatregel van bestuur wordt vastgesteld en dat daarbij voor in rekening te brengen en voor te vergoeden invorderingsrente een verschillend percentage kan worden vastgesteld. Tevens is geregeld dat in de algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald dat de vaststelling van de percentages terugwerkt tot en met 1 juni 2020

Het percentage van de invorderingsrente bedraagt een bij algemene maatregel van bestuur vast te stellen percentage, dat voor in rekening te brengen en voor te vergoeden invorderingsrente verschillend kan worden vastgesteld. In de algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald dat de vaststelling van de percentages terugwerkt tot en met 1 juni 2020.

In het Besluit belasting- en invorderingsrente is het percentage voor de in rekening te brengen invorderingsrente vastgesteld op 0,01%. Het percentage voor te vergoeden invorderingsrente blijft onveranderd staan op 4%. Tevens is geregeld dat als de verlaging van de in rekening te brengen invorderingsrente eindigt, het percentage voor de invorderingsrente weer wordt vastgesteld volgens de systematiek die vóór de inwerkingtreding van de Verzamelspoedwet COVID-19 werd gehanteerd. Dit betekent dat een minimumpercentage van 4% gaat gelden en het onderscheid tussen in rekening te brengen en te vergoeden invorderingsrente vervalt. Het uitgangspunt ten tijde van de totstandkoming van het besluit is dat dit op 1 oktober 2020 het geval zal zijn.


Involon-renteprogramma

De abonnees op het Involon-Renteprogramma hebben een update van het programma ontvangen waarin een nieuwe optie wordt gegeven om bij de berekening van te vorderen invorderingsrente vanaf 23 maart 2020 het percentage van 0,01% toe te passen. Een nieuwe versie van het programma wordt, afhankelijk van de ontwikkelingen, voor 1 oktober uitgebracht. Wilt u ook gebruik maken van het Renteprogramma van Involon? Stuur uw mail voor nadere informatie naar: d.vantoor@involon.nl.

Ook andere maatregelen zijn denkbaar om op korte termijn ondernemers te helpen, waardoor niemand door de lokale heffingen nu in de problemen hoeft te komen. Denk daarbij aan uitstel van betaling, een betalingsregeling, kwijtschelding of het op een later tijdstip binnen de driejaarstermijn opleggen van belastingaanslagen. Borg deze maatregelen wel in lokaal beleid. Lees hier meer over

Geert-Jan Dümmer

Geert-Jan is sinds de oprichting van Involon één van de pijlers van ons Kennis- en Opleidingscentrum. Als docent van vele opleidingen draagt hij zijn uitgebreide kennis en ervaring van kwijtschelding en invordering over. Daarnaast geeft hij adviezen op het gebied van het invorderings- en kwijtscheldingsbeleid, waaronder de Leidraad invordering en het Incassoreglement.

06 55 14 69 1306 55 14 69 13

Heeft dit artikel uw interesse gewekt en wilt u meer informatie of advies van een van onze medewerkers?

Neem direct contact op

Deze website maakt gebruik van cookies

De noodzakelijke cookies zijn nodig voor het functioneren van de website. De statistiek-cookies verzamelen geen persoonsgegevens en helpen ons de site te verbeteren. Overige cookies zorgen voor een optimaal werkende website inclusief embedded content. Bekijk het cookiebeleid.