BasisregistratieAdviseren

Jaarplan kwaliteit gegevens BAG

Actualiteit20 december 2021Elk jaar wordt vanuit het Ministerie van BZK het kwaliteits- en toezichtkader (KTH) opgesteld waarin het beleidskader voor dat jaar wordt uitgewerkt. Daarnaast bevat het document de vastgestelde kwaliteitsprioriteiten en kwaliteitseisen voor dat betreffende jaar.

Dit jaar stelt het ministerie echter twee documenten op met een splitsing tussen het beleids- en kwaliteitskader. Op 13 december 2021 is het Jaarplan Kwaliteit 2022 gepubliceerd en in dit artikel leest u de belangrijkste wijzigingen.

De basis van het Jaarplan Kwaliteit betreft uiteraard de vastgestelde kwaliteitseisen vanuit de Catalogus BAG. In het Jaarplan worden de kwaliteitseisen uit de Catalogus BAG omgezet in kwaliteitsindicatoren die centraal meetbaar zijn (kwaliteitsdashboard). Wanneer aan alle kwaliteitsindicatoren wordt voldaan is de bronhouder ‘in control’ ten aanzien van het gegevensbeheer van de BAG. De verticale toezichthouder (BZK) heeft hiermee twee controlemechanismes om de kwaliteit van de BAG te boordelen (ENSIA-systematiek en kwaliteitsdashboard).

In het verlengde van de kwaliteitseisen zijn door het ministerie twee categorieën benoemd: kwaliteitsindicatoren en signaalindicatoren. Met de kwaliteitsindicatoren (bijvoorbeeld actualiteitspercentage brondocumenten) worden overtredingen van de kwaliteitseisen gemeten en inzichtelijk gemaakt. Voor de kwaliteitsindicatoren zijn bovendien interventiewaarden en prioriteiten opgesteld voor het jaar 2022. De signaalindicatoren hoeven niet per se fout te zijn. Deze kunnen echter wel worden gebruikt om nader onderzoek uit te voeren.

Kwaliteitsprioriteiten 2022 (inclusief interventiewaarde):

  • Actualiteit definitieve pandgeometrie (verwerking < 6 maanden).

-Interventiewaarde: 98% van de definitieve pandgeometrie binnen een half jaar en 100% binnen een jaar.

  • Terugmeldingen en gegevens die ‘in onderzoek’ zijn geplaatst worden binnen 6 maanden afgehandeld.

-Interventiewaarde: 98% van de onderzoeken is binnen 6 maanden afgerond.

  • De beoordeling of een melding een terechte melding is en deze in behandeling moet worden genomen vindt plaats binnen 2 werkdagen.

-Interventiewaarde: 98% van de meldingen is binnen 2 werkdagen in behandeling genomen of afgewezen.

  • Een onderzoek naar de juistheid van een gegeven moet in de BAG geregistreerd worden. Het toekennen van de status 'In onderzoek' aan een terugmelding in uitsluitend het terugmeldsysteem (TMS) is niet toereikend.

-Interventiewaarde: 98% van de meldingen is binnen 2 werkdagen in behandeling genomen of afgewezen.

Met bovenstaande kwaliteitsprioriteiten wordt geen vrijbrief gegeven ten aanzien van de rest van de kwaliteitsindicatoren uit het kwaliteitsdashboard. Het ministerie van BZK heeft echter bovengenoemde kwaliteitseisen met klem benadrukt voor het jaar 2022. De rest van het Jaarplan bestaat uit signaalindicatoren (bijvoorbeeld geconstateerde objecten > 6 maanden op geconstateerd) die in de afgelopen jaren al in het kwaliteitsdashboard opgenomen waren.

Het jaarplan wordt vervolgens afgesloten met een continuering van de huidige ENSIA-cyclus en implementatieafspraken. In deze onderdelen wordt geen nieuwe informatie meer aangedragen vanuit het ministerie van BZK.
 

Michiel Brinkman

Michiel is een allrounder op het gebied van de basisregistratie en lokale belastingen. Hij heeft zich gespecialiseerd op het gebied van de BAG en de BGT. Op heffingsgebied heeft Michiel ervaring met het afhandelen van bezwaren tegen de heffingen van het waterschap. Ten slotte heeft hij ook diverse kwijtscheldingsprocessen uitgevoerd. Michiel is docent van de INVORM-b opleiding.

024 64 85 900024 64 85 900

Heeft dit artikel uw interesse gewekt en wilt u meer informatie of advies van een van onze medewerkers?

Neem direct contact op

Deze website maakt gebruik van cookies

De noodzakelijke cookies zijn nodig voor het functioneren van de website. De statistiek-cookies verzamelen geen persoonsgegevens en helpen ons de site te verbeteren. Overige cookies zorgen voor een optimaal werkende website inclusief embedded content. Bekijk het cookiebeleid.